On Shift at The Georgian

On Shift - Monday Day Shift

Janine

Mayah

Sasha

On Shift - Monday Night Shift

Alice

Evelyn

Laurie

Mayah

Weekly Rota

Day Shift

  Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Abbie


xxxxxx
Alice

xxxxxx
Anna

xxxxx
Carla

xxxxxx
Charlotte

xxxxxx
Christine

xxxxxx
Evelyn


xxxxx
Janine

xxxx
Laurie

xxxxxx
Lisa


xxxxxx
Maddison


xxxxx
Mayah

xxxxxx
Natalia

xxxxxx
Olivia

xxxxxx
Paris

xxxxxx
Sasha

xxxxx
Sonya

xxxxx

Night Shift

  Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Alice

xxx
Carla

xxxxxx
Chloe

xxxxxx
Ellie

xxxxx
Evelyn


xxxxx
Kylie


xxxxxx
Laurie

xxx
Mandy


xxxxxx
Mayah

xx
Olivia

xxxx
Rebecca

xxxxx
Shelly

xxxxx
Tina

xxx